·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Treb. Recerca

La metodologia del treball

Un aspecte fonamental d'una investigació

Cada àrea de coneixement prioritza l’ús d’unes determinades metodologies de recerca, això implica la realització d'activitats concretes.

Les metodologies bàsiques emprades en la realització de treballs de recerca són:

 • la recerca bibliogràfica i documental ,
 • el treball de camp,
 • el treball experimental i
 • el treball artístic.

Exposem a continuació les tasques i activitats a realitzar que van lligades a les diferents metodologies utilitzades.

1. Treball bibliogràfic o documental

Tasques possibles a realitzar:

 • Lectura d'obres literàries, filosòfiques, de pensament (novel·la, assaig, crítica... )
 • Consulta de fonts secundàries (enciclopèdies, llibres de text, estudis científics especialitzats, obres històriques...)
 • Consulta de fonts complementàries (estadístiques, gràfiques... )
 • Consulta de fonts primàries tant escrites (llibres, documents, articles de premsa, ...) com iconogràfiques (gravats, dibuixos, fotografia, mitjans de comunicació de masses ... ), com audiovisuals (enregistraments sonors, vídeo, pel·lícules...)
 • Comparació entre les opinions o tesis de diversos autors sobre el tema de recerca.
 • Elaboració de fitxes bibliogràfiques.
 • Elaboració de resums, esquemes i mapes conceptuals.
 • Contrastació dels resultats obtinguts a partir de fonts primàries i secundàries.
 • Contextualització de les obres literàries, filosòfiques, de pensament.

2. Treball de Ciències Socials

Tasques possibles a realitzar:

 • Realització d'entrevistes a persones físiques i jurídiques, publiques i privades, relacionades i amb el tema de recerca i enregistrament, si s'escau, per mètodes audiovisuals.
 • Recull de dades a partir d'informants (cançons, rondalles, costums, fets històrics, biografies, variants dialectals ... ).
 • Realització d'enquestes i tests a una mostra de la població.
 • Realització d'estudis de mercat i elaboració de pressupostos diversos.
 • Assistència a manifestacions culturals (concerts, conferencies, festes, exposicions, museus ... )
 • Visita i observació directa del paisatge, d'elements del medi natural i urbà, del patrimoni històrico‐artístic, d'empreses i espais diversos, etc.
 • Elaboració de resums, esquemes i mapes conceptuals.
 • Contrastació dels resultats obtinguts a partir d'altres fonts d'informació.

3. Treball de Ciències Experimentals

Tasques possibles a realitzar:

 • Identificació del problema i formulació de la hipòtesi, si s'escau.
 • Contrastació de diversos mètodes d'anàlisi i decisió del mes adequat a la finalitat de la recerca, tenint en compte les possibilitats i els materials del centre.
 • Identificació i control de les variables que afecten el procés d'experimentació.
 • Observació dels fenòmens i presa acurada de dades durant el procés d'experimentació.
 • Descripció, si s'escau, de tot el procés d'experimentació, a nivell qualitatiu i quantitatiu.
 • Identificació i control de les variables que influeixen en el resultat de l'experiència.
 • Interpretació dels resultats, tot extraient conclusions on sigui possible formular teories més generals.
 • Contrast dels resultats obtinguts a partir i d'altres fonts d'informació

4. Treball artístic

Tasques possibles a realitzar:

 • Consulta de l’evolució d’una forma artística d’un període determinat d’un o diversos autors i un àmbit geogràfic i la possible relació amb les condicions socials, personals, històriques, econòmiques...
 • Realització d’una guia artística comentada referida a un àmbit geogràfic i a una època concreta, pensada per a un grup social definit.
 • Realització d’una obra per comprovar el seu efecte sobre un col·lectiu de persones.
 • Experimentació sobre aspectes tècnics relacionats amb les arts plàstiques (tècniques artístiques, possibilitats del llenguatge gràfico‐plàstic, experimentació sobre materials i suports ... )
 • Elaboració de resums, esquemes i mapes conceptuals.

 

Fonts d'informació:

 1. Proposta de tipus de Treball de Recerca. IES Josep Puig i Cadafalch. 5 d'abril de 2017.
 2. Resum de les normes per realitzar i avaluar un Treball de Recerca. Coordinació de Batxillerat de l'Institut Marina (La Llagosta). Curs 2016-17.